Diverse onderwerpen

Zelf motivatie. Je weet dat het anders en beter kan. Toch doe je het niet

Een herkenbare situatie? Je weet van jezelf dat je iets kunt doen om er beter van te worden. Maar je doet het niet.
Waarom is dat? Hier het antwoord en een oplossing om er toch iets aan te doen.
De video is niet voor niets 3,5 miljoen keer bekeken.

Hypotheekrenteverwachting

hypotheekrente

Medio dit jaar verwacht ik een lichte stijging tot 0,25%. Eerst van de langere rentevaste perioden. De kortlopende rentes volgens daarna. Niets is echter zeker. Het is een persoonlijke verwachting. U kunt er geen rechten aan ontlenen.

De hypotheekrenteverwachting is belangrijk om op tijd actie te ondernemen bij rentewijzigingen. Elk verschil van 0,1 % rente op 10 jaar vast voor 100.000 euro betekent 1.000 euro bruto verschil. Dat is 8,33 euro bruto per maand. Zulk een verschil is meestal nog te dragen.

Het is vaak was lastiger.
Wat zou je zoal mee kunnen wegen in je keuzes:

 • De hoogte van de rente bij verschillende rentevaste periodes
 • De rentes bij andere geldverstrekkers
 • De verwachting van de hypotheekrente voor de toekomst
 • Boete bij voortijdig afkopen en/of rentemiddeling
 • Wat kan je eigen budget nog dragen
 • De termijn waarbinnen je zekerheid wil van een vaste of maximale maximale last die je wil hebben
 • De wil om op termijn extra af te lossen

We hebben een historisch lage hypotheekrente. Op termijn moet deze naar verwachting weer gaan stijgen. De vraag is wanneer, in welk tempo en hoeveel.
Als je risico mijdend bent dan zou je op tijd de rente langer vast kunnen zetten. Maar dan betaal je direct bijvoorbeeld 1 tot 2 procent per jaar meer. 10 tot 20 keer het verschil met bovenstaande kosten. En dat terwijl er alleen een verwachting zal zijn van een stijging. Langlopende zekerheid kan echter prima passen bij al je wensen.
Sla je het vastzetten van de rente naar een langere tijd over en wacht je tot kortlopende rentevaste periode boven een bepaald niveau is gestegen dan ben je in verhouding nog duurder uit. De langere rente kan namelijk eerst stijgen en daarna pas de kortlopende rente.
En er is nog veel meer over te vertellen.

Verwarrend?
De juiste keuze is voor elke persoon weer een op zichzelf staande keuze. Ga bij twijfel eens praten met een specialst.

Mijn verwachting van de hypotheekrenteverwachting:
Medio dit jaar verwacht ik een lichte stijging tot 0,25%. Eerst van de langere rentevaste perioden. De kortlopende rentes volgens daarna. Niets is echter zeker. Het is een persoonlijke verwachting. U kunt er geen rechten aan ontlenen.

Losse persoonlijke aantekeningen over belastingen 2018

Schenkbelasting bij het aangaan of wijzigen van huwelijksvoorwaarden na 1 januari 2018
Er is geen schenkbelasting verschuldigd bij een verdeling van meer dan 50% van het gezamenlijke vermogen bij huwelijk of samenlevingscontract. Het is nog niet zo dat per definitie bij het aangaan van huwelijkse voorwaarden geen schenkbelasting verschuldigd is. Dat hangt van feiten en omstandigheden af. Daarover begin 2018 meer. De regeling zou ook gelden voor geregistreerde partners en samenwoners met een notarieel samenlevingscontract.

De inkeerregeling wordt alleen afgeschaft voor verzwegen inkomen uit sparen en beleggen in het buitenland.
Is het buitenlandse vermogen in de aangifte niet opgegeven, dan is er geen dan is dit een vergrijp dat alleen met boete gecorrigeerd wordt.. Een belastingplichtige die een binnenlandse vergissing maakt en dat later constateert, kan deze vergissing herstellen zonder dat hij voor het opleggen van een vergrijpboete hoeft te vrezen.

Eis en tijdstip aflossing eigenwoningschuld
De uitkering van KEW, SEW en BEW (hierna genoemd KEW) moet zoveel als mogelijk worden gebruikt voor de aflossing van de eigenwoningschuld. Voor een Brede Herwaarderings-verzekering (BHW) geldt deze eis niet. Bij de verkoop van een woning hoeft het moment van het tot uitkering komen van de KEW en het aflossen eigenwoningschuld niet samen te vallen. Het gebeurt in de praktijk regelmatig dat de eigenwoningschuld direct wordt afgelost met de opbrengst van de verkoop van de eigenwoning en dat daarna pas de kapitaalverzekering tot uitkering komt. Als er een direct verband bestaat tussen het vrijkomen van het kapitaal en de aflossing van de eigenwoningschuld, maakt het niet uit met welke bron de aflossing wordt gefinancierd

Gedeeltelijke aflossing eigenwoningschuld en andere besteding
Alleen als de gehele uitkering uit een polis gebruikt wordt voor aflossing van zoveel mogelijk EWS wordt het voordeel belastingvrij uitgekeerd. Bij gedeeltelijk gebruik van de aflossing van zoveel mogelijk EWS is het gehele voordeel belast.

Huwelijksgoederengemeenschap vanaf 2018
De beperkte gemeenschap van goederen wordt vanaf 1 januari 2018 de nieuwe. Erfenissen en schenkingen buiten de gemeenschap en het vermogen voor het huwelijk blijft je eigen vermogen.
De nieuwe wet zal alleen gelden voor nieuw te sluiten huwelijken vanaf 1 januari 2018, waarin de aanstaande huwelijkspartners vooraf niets afspreken. Al het vermogen en de schulden die de partners al hadden voor het sluiten van het huwelijk, blijft ook na het huwelijk privévermogen- of schuld. Alleen wat de echtgenoten verwerven tijdens huwelijk, zal behoren tot de huwelijksgemeenschap (beperkte gemeenschap van goederen).
De echtgenoten kunnen er wel via huwelijkse voorwaarden voor zorgen dat dit vermogen van hen gezamenlijk is. Dit geldt uiteraard niet voor erfenissen en schenkingen met een zogenaamde uitsluitingsclausule. Deze clausule zorgt ervoor dat alles wat men krijgt als erfenis of schenking privévermogen blijft.

Wet Hillen
Wet Hillen wordt vanaf 2019 gefaseerd afgeschaft.

Verhoging verlaagde btw-tarief
Door de verhoging van het verlaagde btw-tarief is een verlichting van belastingen op inkomen mogelijk. Er vindt dus een schuif in de belastingmix plaats van belasting op inkomen naar belasting op consumptie. Door de terugsluis naar lagere lasten op arbeid is een positief effect op de werkgelegenheid en de koopkracht mogelijk. Het IMF58 en de OESO59 hebben Nederland al opgeroepen tot verlaging van de lasten op arbeid en een verschuiving naar lasten op consumptie. Belastingen op consumptie werken namelijk minder verstorend dan belastingen op arbeid.60 Daarnaast zijn de inkomsten van de btw stabieler en solider dan belastingen op arbeid.61
(???? Je verhoogt de belastingen om de kosten op arbeid te verlagen zodat er meer mogelijkheden zijn voor meer salaris om de koopkracht te verhogen die nodig is om de btw verhoging te compenseren. red: mijn verbazing)

Is een lening voor een verbouwing hypothecair of consumptief krediet?

Op dit moment staat de tv bol van programma’s over verhuizen of verbouwen. Bij één van de programma’s wordt het huis van de bewoners verbouwd en mogen de bewoners tegelijk ook proef wonen in een andere woning. Aan het einde moeten ze kiezen: of blijven wonen in de verbouwde woning of verhuizen naar de andere woning. Wonder boven wonder wil iedereen in de verbouwde woning blijven. Dit programma wordt gesponsord door een kredietverlener die zich richt op verbouwingen.

Ik ben dit wat beter gaan bekijken. Gewoon uit nieuwsgierigheid.
De kredietverlener biedt doorlopend krediet en persoonlijke leningen aan met een “vanaf” prijs.
Er wordt bij voorkeur geen advies gegeven. De klant bepaalt zelf wat hij doet en hoe hij het doet. (voor rente aftrek moet minimaal annuïtair afgelost worden). Wat veel mensen niet weten is dat de overheid verschil maakt in hypothecair krediet en consumptief krediet. Bij hypothecair krediet verbind je de woning. Bij consumptief krediet niet.
Fiscaal is er een ander onderscheidt. Wordt het geld gebruikt voor aankoop of verbetering van de woning, of niet. Bij het verstrekken van krediet voor aankoop of verbetering van de woning (en mogelijk renteaftrek) gelden strenge maar terechte eisen voor de verstrekking. Verstrek je krediet zonder de eis dat je dit aan de woning moet besteden dan gelden veel minder eisen.
Hier zit er iets fout. Zodra het doel overduidelijk gelijk is (aankoop of verbouwen van de eigen woning), moeten dan de eisen voor verstrekking niet even zwaar en even serieus zijn? Dat lijkt nu niet zo te zijn en de logica ontbreekt.
Een ander punt is de objectiviteit. Er wordt gewerkt met vanaf rentes. Door de lagere hypotheekrentes is een verhoging van de hypotheek (veel mensen hebben al een verhoogde inschrijving) inclusief bijkomende kosten vaak goedkoper dan een lening. Of dat zo is hangt af van de offerterente, de looptijd, de hoogte van het bedrag en de bijkomende kosten.
Dit was géén persoonlijk advies. Er is geen goed of fout krediet.
Je moet zelf wel kritisch blijven wat de meest passende oplossing is. Soms zit de waarheid in wat je niet ziet.

Getagd met , ,

Even kort iets over de aflossingsvrije hypotheek

Er is weer eens wat ophef over hypotheken in Nederland. De IMF vindt er wat van net als de ECB, de regering, de AFM en “mijn buurman”.
Wat zijn de argumenten die ik kan vinden:

 1. De AFM vindt dat banken/geldverstrekkers niet voldoende geslaagd zijn om klanten aan te zetten om aflossingsvrije hypotheken af te gaan lossen.
 2. De instellingen denken dat tienduizenden consumenten zich nog niet voldoende voorbereid hebben op de afloop van hun aflossingsvrije hypotheek over 10 jaar. Op dat moment schijnt een groot contingent af te lopen.
 3. Zodra een aflossingsvrije hypotheek afloopt moet er iets gebeuren. Of de klant lost af of er wordt een herfinanciering geregeld.
 4. Een relatief groot gedeelte van de hypotheken in Nederland zijn echt aflossingsvrij.
 5. 6% van de leners heeft een aflossingsvrije hypotheek van meer dan 80% van de koopsom. Er wordt gesteld dat deze mensen mogelijk een herfinanciering en betaalbaarheidsprobleem (door mogelijk hogere rente) hebben
 6. IMF maakt zich zorgen over mensen met aflossingsvrije hypotheken die na 2031 aflopen. Ze verwachten een massale verkoop van woningen.
 7. ‘Inmiddels weten we uit de psychologie en de gedragseconomie dat mensen op basis van alleen informatie niet per se goede beslissingen nemen.’ “Om ze toch in beweging te krijgen, blijkt een zacht, soms ongemerkt duwtje in de juiste richting, een ‘nudge’, vaak effectief.”
 8. AFM geeft aan dat ze zich richt op groepen waarbij het risico het grootst is. Hoe groot de groepen zijn kon men niet aangeven.
 9. Het stabiliteit comité geeft aan mogelijke plotselinge verandering in het marktsentiment en rentewijziging tot problemen kan leiden bij sommige hypotheken.

Allereerst wat over bovenstaande punten. Wat vind ik daarvan?
Klanten uit de doelgroepen zouden nog niet voldoende voorbereid zijn op wat komen gaat. Toch kan de AFM niet aangeven hoe groot de groep is en wat de stand van zaken is.
Klanten uit de doelgroep hebben een probleem als ze moeten herfinancieren danwel de aftrekbaarheid van de rente afloopt. Is dat zo? Of is dit een aanname? Is die groep uitzonderlijk?
6% heeft een aflossingsvrije hypotheek van meer dan 80% van de koopsom. Mijn koopsom is als voorbeeld minder dan 25% van de huidge waarde van de woning. Hoe moet ik deze doelgroep lezen?
Punt 7 vind ik eng. Je verwacht van de adviesmarkt dat ze klantgericht, oprecht en integer is. Moet je dan zelfs een nudge toepassen. Het lijkt erop dat je integer wil zijn, als de klant maar doet wat jij wil.

Wat vind ik er echt van?
Ik werk en denk vanuit de klant. Met alle respect voor de IMF en alle anderen, maar die redden zich zelf, hebben een eigen agenda en komen dan ook voortdurend met wijzigingen waardoor de markt verstoord.
De markt heeft al heel veel gedaan. De renteaftrek is beperkt tot maximaal 30 jaar. Renteaftrek (nieuw recht) voor andere hypotheken dan die minimaal annuïtair in 30 jaar aflossen kan niet meer. De markt denkt en acteert langzaam aan al los van renteaftrek en zeer klant specifiek.
De eis van minimale looptijden bij spaarhypotheken en bankspaarhypotheken is losgelaten waardoor de schuld nu al afgelost kan worden (en men geen gebruik maakt van de echte winst)
Het is van alle tijden dat alleen de specifieke situatie van een klant kan bepalen of een aflossingsvrije hypotheek nu en in de toekomst passend is. Ik ben er niet voor om de klant anders te financieren sec omdat geldverstrekkers strengere kapitaaleisen krijgen, Europa meer Europees moet worden qua hypotheken of wat voor reden dan ook.
Ik ben er wel voor om periodiek met een klant aan tafel te zitten om te kijken hoe het gevoel en de plannen er nu en voor de toekomst uit zien. Tegelijk kun je op dat moment inspelen op de creatieve overheid, renteverwachtingen, het beleggingsrisico bij pensioenen en veel meer. Er kan weer een crisis ontstaan. En daarom wil ik nu  acteren vanuit de gedachte van de klant.

Of er echte problemen komen hangt ook af van regelgeving van diezelfde overheid. Zij geven grenzen aan en zij bepalen de fiscale regels. Niet de klanten. Zodra een klant nu moet herfinancieren en de klant heeft altijd goed betaald, dan gebeurt dat ook. Die ruimte moet er blijven.

Dat is iets van alle tijden. Ophef over aflossingsvrije hypotheken vind ik overdreven. Attenderen mag maar de klant bepaalt.
Reageer dus niet zomaar op een krantenartikel, blijf kritisch met betrekking tot je eigen geldzaken en zoek een medestander die je helpt om de gedachten op een rij te zetten.

Joop Lemmens

Bovenstaande is géén persoonlijk advies. U kunt er geen rechten aan ontlenen.
Advies is klantspecifiek en dan moet je meer van elkaar weten.
Hopelijk helpt het met nadenken over uw eigen financiën.

Boek: Life Planning. De ontbrekende schakel  tussen geld en gevoel

Vertaling van “The Seven stages of money maturity” van George Kinder
ISBN: 978-90-79249-10-7
uitgegeven door Uitgeverij Rozhanitsa, Kampen 2009

De beste samenvatting van een boek staat meestal op de achterkant van het boek. Ook hier. Ik geef hier echter mijn eigen versie weer.
Ik had zelf lang geleden via internet over George Kinder en zijn visies met betrekking tot Life Planning gelezen. Ik sprak een tijdje geleden Gabri Verbeek (inspiratieverzekerd.nl) over zijn werk. Terloops gaf hij aan dat hij geaccrediteerd is door George Kinder zelf en hij heeft zijn trainingen bij hem gevolgd. Gabri Verbeek geeft nu trainingen Life Planning aan zelfstandigen. Ik heb het vertaalde boek van Kinder bij Gabri gekocht en met interesse gelezen.

Life planning is niet hetzelfde als financiele planning. Life planning zijn de plannen die je gebruikt om tot een financieel (en praktisch) plan te komen.

Geld geeft mensen de mogelijkheid om plannen uit te werken. (je moet dan wel plannen hebben en doen wat je echt wil doen) Het gebrek aan geld is dan ook pijnlijk. Betekent geen geld nu dan ook geen uitwerking van plannen en wensen? Geld speelt een centrale rol. Laten we ons meeslepen door het constante gebrek aan geld en de ingebakken gedachte dat iets niet mogelijk is? Geven we een geldwaarde aan alles wat we wensen om lekker te kunnen leven? Of nemen we het leven weer in eigen hand en doen we wat we echt zelf willen en gaan het gewoon doen?

Iedereen heeft een eigen verleden met bijbehorende ervaringen. Naar aanleiding van de eerdere ervaringen heb je een beeld van de wereld om je heen. Dat beeld is gekleurd.  Als je uit een arm gezin komt kijk je anders tegen geld aan vergeleken met mensen uit een rijk gezin.
Als je in het verleden niet heb kunnen studeren, betekent dit dan dat je niet rijk kunt worden?

Je kunt pas echt iets voor jezelf betekenen zodra je je ontdoet van het aangeleerde beeld van de werkelijkheid. Ga dan na wat je echt zelf zou willen met je leven. En dan hebben we het nog steeds niet over geld. Maak met dat beeld plannen en maak ze waar. Soms met hard werken, met heel veel sparen of met studie. Als je dit goed doet bereik je jouw eigen leven zoals jij dat wil.
Vaag? Dat kan. Lees het boek.
George Kinder heeft zeven stadia waar je mee kunt werken om heel veel van je doelen te bereiken. En het is handig om gebruik te maken van een “Life Planner” als coach.

Het was een pittig boek.  Bij de eerste hoofdstukken is het wat lastig lezen vooral omdat de stof de zaak net even wat andere benadert.
De vermeldde praktijkvoorbeelden ondersteunen de theorie goed waardoor je begrijpt wat Kinder wil zeggen. Het boek is aan te raden.

Een tweetal praktische voorbeelden uit Nederland:

Joop Lemmens
13 november 2017

Getagd met ,

Betalingsproblemen vermijden en verhelpen

12 oktober 2017 heb ik deel kunnen nemen aan een bijeenkomst uit de collegetour van de VVCM. Deze keer was de bijeenkomst bij verhuurder Rochdale in Amsterdam. De ontvangst was op de 11e etage met mooi uitzicht over Amsterdam.

Aanwezig waren sprekers van Rochdale, Adexio (de incasso-tak), Nuon en een onafhankelijke creditmanager met ervaring binnen cross-border transacties.

Wat viel mij op?
Er is een duidelijk verschil in bedrijfsvoering tussen de niet-commerciële Rochdale en voorbeelden van commerciële instellingen zoals NUON en Adaxio. Bedrijven hebben verschillende doelstellingen en hebben dus ook verschillende ideeën met betrekking tot betalingsproblemen bij klanten.
Rochdale viel op doordat ze succes kon melden met betrekking tot haar ultieme doel om zoveel mogelijk alle klanten te laten wonen. Rochdale steekt veel tijd en aandacht aan vroeg-herkenning  van betalingsproblemen en oplossingen. Desnoods zetten ze een bewindvoerder of een budgetcoach in. Het aantal huisuitzettingen per jaar is fors gedaald. Rochdale werkt nauw samen met instanties als de gemeente Amsterdam.
Nuon heeft een ander soort opdracht van haar aandeelhouder. Signaleer een betalingsprobleem, neem contact op, bekijk óf er een oplossing is en stop zo nodig de samenwerking. Het klantenbestand van Nuon is erg groot en begeleiding van klanten moet dan ook efficiënt. Nuon werkt graag samen met bijvoorbeeld de grotere gemeenten in Nederland om achterstanden op te vangen en te verhelpen.
Adaxio werkt voor derden. Ook daar geldt dat er een uitzicht moet zijn op  een oplossing. Anders is het afgelopen met de samenwerking en wordt de hypotheek opgezegd. Dat klinkt hard maar is helder en logisch. Adaxio is vakkundig en gebruikt de mogelijkheden die ze heeft. De belangrijkste is dat zij vroeg actief wordt na het ontstaan van een achterstand.

Eratum.
De gemeenten blijven een cruciale en centrale rol spelen bij de behandeling van betalingsproblemen. Dat terwijl die te weinig geld krijgen van de Rijksoverheid en gemeenten niet zijn ingericht voor deze grote taak.
Om privacy reden is echte samenwerking bij potentiele betalingsproblemen nog niet mogelijk. Je kunt als bedrijf niet zomaar aan de gemeente doorgeven dat ergens achterstanden zijn ontstaan. Ik ben dan ook positief over het “convenant vroegsignalering schulden”. Ook dan blijft het probleem dat een gemeente niet over voldoende middelen beschikt voor de uitvoering. Het is denk ik wel een effectieve manier van samenwerking met alle respect voor elkaars doelstellingen.

Ook ik ben zeer benieuwd naar de mogelijkheden van AI. AI kun je nu al inzetten maar je moet het doen met de data die nu ontsloten zijn. Zelf zie ik de meeste toegevoegde waarde via trends en minder in de data zelf. “Veranderingen” in data zijn een signaal dat er wat aan zit te komen.

En nog veel meer. Creditmanagement is zeer interessant. Het was een mooie bijeenkomst.

Joop Lemmens

Een visie op de ontwikkeling van financieel advies

“Backbase” zond 5 oktober weer een webinar uit over omnichannel benadering van klanten binnen financiële dienstverlening en veel meer. Heel helder. Stap voor stap wordt het steeds duidelijker, met echte praktijkvoorbeelden, hoe de online ontwikkeling van klantbenadering verloopt.

In het kort. Je dient toe te werken naar een basis van geordende modules en informatie die als basis dienen voor de communicatie en beleving met de klant. Gestructureerde apps geven toegang tot de gegevens en werkmodules. Op deze wijze kan zoveel mogelijk voortgebouwd worden op de klantbelevingen en klantreizen die er al waren. Losse kanalen met elk een eigen beleving zijn los zand.

De klantreis dient als eerste vrij gemakkelijk via mobiel te verlopen. Meer ingewikkelde zaken mogen via de pc verlopen. Extra toelichting kan via een call-centrum. En de handtekening kun je via een kantoor zetten. Die laatste stap wordt al ingehaald door de nieuwste technische mogelijkheden.
Je ziet in de praktijk dat al afscheid genomen is van ingewikkelde en kostbare adviesproducten en ingewikkelde regels. De onlineklantreis kan dan zo soepel mogelijk via de klant zelf verlopen. Vooralsnog moeten de klanten af en toe nog (telefonisch) begeleid worden. Een call-center met werkstudenten is niet voldoende.

Advies is in mijn woorden hulp om tot de juiste keuze te komen. De rest is bemiddeling om netjes in de computer alles vast te leggen. De automatisering wordt steeds slimmer. De klant kan steeds beter online zelf vastleggen wat hij wil. En online steeds simpelere producten vergelijken en kiezen wordt ook beter. De kostprijs van advies staat niet meer in verhouding tot de toegevoegde waarde, uitzonderingen daargelaten.

De verbetering van de klantreis is een doorlopende reis en ik vind het een prachtige ontwikkeling. Zaak om nu advies een nieuwe richting in te sturen.
Wat ik nog mis is het blootleggen van de achterliggende vraag naar financiële diensten. Life planning (=geen financiële planning) waarin je als klant gaat vertellen wat je praktisch wil bereiken met de beschikbare middelen komt vóór het geld. “Doe mij maar een maximale hypotheek” is een foute start en bestaat met life planning niet meer.

Zomaar een visie.
Joop Lemmens

 

Getagd met ,

DNB: gemiddelde hypotheekrente stabiliseert

hypotheekrente

Soms moet je een bericht goed lezen om te weten wat er eigenlijk staat. De kop van dit artikel weerspiegelt bijvoorbeeld niet de bedoelde inhoud.
De Nederlandse Bank heeft een nieuwsbericht de wereld ingestuurd met de kop ” SNB: hypotheekrente stabiliseert”.

Het zou kunnen dat ik het artikel niet goed lees. Uit de kop zou ik af kunnen leiden dat de rentes in de markt stabiliseren. Als ik de inhoud drie keer doorlees dan staat er iets anders. De gemiddelde hypotheekrente van de door klanten gesloten hypotheken is gestabiliseerd. Klanten verwachten dat de hypotheekrente nu op een dieptepunt staat en sluiten nu de hypotheek (over) met een langere rentevaste periode. Het gemiddelde stijgt dus daardoor en het zegt nog niets over de hypotheekrente in de markt zelf.

U kunt de menigte volgen. Of u kunt eerst eens een goed gesprek aangaan met een échte financieel adviseur die nog eens goed gaat kijken naar uw hypotheek. Of lees zelf eens wat meer berichten. Laat u niet misleiden. Blijf kritisch.

Getagd met

Restschuldfinanciering stopt 1-1-2018

Verkoop je op dit moment je woning met een restschuld (de verkoopopbrengst is lager dan de hoogte van de hypotheek) dan kun je binnen grenzen deze restschuld nu nog meefinancieren met je nieuwe hypotheek. Deze mogelijkheid was een tijdelijke regeling en stopt per 1-1-2018. Heb je dus plannen voor verkoop (en aankoop) dan kan het voordelig zijn om de verkoop nog dit jaar af te ronden.
Heb je vragen kijk dan eens op www.rijksoverheid.nl of benader een betrouwbare financieel adviseur.

Getagd met
Top