Schenkbelasting bij het aangaan of wijzigen van huwelijksvoorwaarden na 1 januari 2018
Er is geen schenkbelasting verschuldigd bij een verdeling van meer dan 50% van het gezamenlijke vermogen bij huwelijk of samenlevingscontract. Het is nog niet zo dat per definitie bij het aangaan van huwelijkse voorwaarden geen schenkbelasting verschuldigd is. Dat hangt van feiten en omstandigheden af. Daarover begin 2018 meer. De regeling zou ook gelden voor geregistreerde partners en samenwoners met een notarieel samenlevingscontract.

De inkeerregeling wordt alleen afgeschaft voor verzwegen inkomen uit sparen en beleggen in het buitenland.
Is het buitenlandse vermogen in de aangifte niet opgegeven, dan is er geen dan is dit een vergrijp dat alleen met boete gecorrigeerd wordt.. Een belastingplichtige die een binnenlandse vergissing maakt en dat later constateert, kan deze vergissing herstellen zonder dat hij voor het opleggen van een vergrijpboete hoeft te vrezen.

Eis en tijdstip aflossing eigenwoningschuld
De uitkering van KEW, SEW en BEW (hierna genoemd KEW) moet zoveel als mogelijk worden gebruikt voor de aflossing van de eigenwoningschuld. Voor een Brede Herwaarderings-verzekering (BHW) geldt deze eis niet. Bij de verkoop van een woning hoeft het moment van het tot uitkering komen van de KEW en het aflossen eigenwoningschuld niet samen te vallen. Het gebeurt in de praktijk regelmatig dat de eigenwoningschuld direct wordt afgelost met de opbrengst van de verkoop van de eigenwoning en dat daarna pas de kapitaalverzekering tot uitkering komt. Als er een direct verband bestaat tussen het vrijkomen van het kapitaal en de aflossing van de eigenwoningschuld, maakt het niet uit met welke bron de aflossing wordt gefinancierd

Gedeeltelijke aflossing eigenwoningschuld en andere besteding
Alleen als de gehele uitkering uit een polis gebruikt wordt voor aflossing van zoveel mogelijk EWS wordt het voordeel belastingvrij uitgekeerd. Bij gedeeltelijk gebruik van de aflossing van zoveel mogelijk EWS is het gehele voordeel belast.

Huwelijksgoederengemeenschap vanaf 2018
De beperkte gemeenschap van goederen wordt vanaf 1 januari 2018 de nieuwe. Erfenissen en schenkingen buiten de gemeenschap en het vermogen voor het huwelijk blijft je eigen vermogen.
De nieuwe wet zal alleen gelden voor nieuw te sluiten huwelijken vanaf 1 januari 2018, waarin de aanstaande huwelijkspartners vooraf niets afspreken. Al het vermogen en de schulden die de partners al hadden voor het sluiten van het huwelijk, blijft ook na het huwelijk privévermogen- of schuld. Alleen wat de echtgenoten verwerven tijdens huwelijk, zal behoren tot de huwelijksgemeenschap (beperkte gemeenschap van goederen).
De echtgenoten kunnen er wel via huwelijkse voorwaarden voor zorgen dat dit vermogen van hen gezamenlijk is. Dit geldt uiteraard niet voor erfenissen en schenkingen met een zogenaamde uitsluitingsclausule. Deze clausule zorgt ervoor dat alles wat men krijgt als erfenis of schenking privévermogen blijft.

Wet Hillen
Wet Hillen wordt vanaf 2019 gefaseerd afgeschaft.

Verhoging verlaagde btw-tarief
Door de verhoging van het verlaagde btw-tarief is een verlichting van belastingen op inkomen mogelijk. Er vindt dus een schuif in de belastingmix plaats van belasting op inkomen naar belasting op consumptie. Door de terugsluis naar lagere lasten op arbeid is een positief effect op de werkgelegenheid en de koopkracht mogelijk. Het IMF58 en de OESO59 hebben Nederland al opgeroepen tot verlaging van de lasten op arbeid en een verschuiving naar lasten op consumptie. Belastingen op consumptie werken namelijk minder verstorend dan belastingen op arbeid.60 Daarnaast zijn de inkomsten van de btw stabieler en solider dan belastingen op arbeid.61
(???? Je verhoogt de belastingen om de kosten op arbeid te verlagen zodat er meer mogelijkheden zijn voor meer salaris om de koopkracht te verhogen die nodig is om de btw verhoging te compenseren. red: mijn verbazing)