De wijzigingen in de kindregelingen zijn van invloed op de hoogte van de kinderalimentatie. Dat geldt zowel voor de nieuwe als ook voor de bestaande kinderalimentatie. De recente uitspraken van de Rechtbank Den Haag verhogen de onduidelijkheid. De rechtbank neemt afstand van het standpunt van de Expertgroep Alimentatienormen van de Raad voor de Rechtspraak (de zogenoemde Tremanormen).

Tremanormen: kinderbijslag en kindgebonden budget komen volledig in mindering op behoefte
In de Tremanormen staat aangegeven hoe de kinderalimentatie berekend kan worden. De Expertgroep heeft in het Tremarapport aangegeven dat de kinderbijslag en het volledige kindgebonden budget (inclusief de alleenstaande ouderkop) in mindering komen op deze behoefte van de kinderen. In bepaalde gevallen zal blijken dat er geen behoefte meer over is. Ouders zouden in dat geval volgens de Expertgroep geen ouderbijdrage meer hoeven leveren. Ook al ben je alimentatieplichtig.

Je zou in die gevallen de lopende regelingen aan kunnen passen. Het is echter de vraag of dat kan.
Daar zal nog jurisprudentie voor moeten komen.

Recente jurisprudentie Rechtbank Den Haag
Drie recente uitspraken van Rechtbank Den Haag geven aan dat wijziging van bestaande afspraken niet mogelijk is.

“De rechtbank acht de uitleg van de Expertgroep niet redelijk en in strijd met het wettelijk uitgangspunt dat ouders gehouden zijn tot het verstrekken van levensonderhoud aan hun kinderen (voor zover hun draagkracht dit toelaat).
De rechtbank vindt dat het niet aanvaardbaar is als de kosten van een kind geheel uit gemeenschapsgelden betaald moeten worden terwijl de niet primair verzorgende ouder wel draagkracht heeft.
De alleenstaande ouder-kop lijkt daarnaast bedoeld om de alleenstaande verzorgende ouder meer financiële ruimte te geven en is niet bedoeld om bij het kind in de behoefte in aftrek te nemen.

Hoe de kindregelingen in de praktijk uit gaan werken voor de te betalen alimentatie is nog onduidelijk. Het is afwachten op meer uitspraken.